Fastholdelse i uddannelse på Asmildkloster Landbrugsskole.

 

Fastholdelse i uddannelse søges opnået ved tiltag under:

 

1. Optagelse af elever

2. Mens eleverne er på Asmildkloster Landbrugsskole

3. Mens eleverne er i praktik

 

1. Optagelse af elever:

Formål med en grundig optagelse er, at eleverne er godt forberedte på hvilken uddannelse, de går i gang med og hvilke forventninger og krav, der er i uddannelsen og på Asmildkloster Landbrugsskole.

Og Asmildkloster Landbrugsskole skal være forberedte på hvilke unge, der starter på uddannelsen, dette er særlig vigtig i forhold til unge, der kræver særlig opmærksomhed enten fagligt, psykisk eller socialt.

 

 • Kendskab til uddannelsen opnåer de unge fra: UU-vejledningen, fra brobygningskurser, fra åbent hus arrangementer og andre besøg på skolen
 • Elevernes uddannelsesplaner læses af studievejleder (kontaktlærer), for at finde elever, der kræver særlig opmærksomhed fagligt eller socialt.
 • UU-vejledere kontakter i nogle tilfælde Asmildkloster Landbrugsskole for at aftale fælles møde eller videregiver oplysninger, så vi er klar til at modtage den unge.
 • Alle grundforløbselever indkaldes til møde sammen med forældre før skolestart, hvor de får fælles informationer om skoleopholdet og uddannelsen.
 • Alle grundforløbselever er til individuel samtale med kontaktlærer før skolestart.
 • Alle grundforløbelever testes for deres dansk forudsætninger vha. test fra SPS (special pædagogisk støtte) også før skolestart.
 • SPS ansvarlig har opfølgende samtale med de elever der har behov for støtte fra SPS
 • SPS ansvarlig søger om it-rygsæk, evt. støttetimer fra SPS-SU, før eleverne ankommer, så det om muligt er parat ved skolestart.
 • Elever der kommer direkte fra 9. eller 10 klasse optages, hvis de er vurderet uddannelsesparate af deres UU-vejleder. Ved elever der ikke er vurderet uddannelsesparate foretager Asmildkloster Landbrugsskole en vurdering – nærmere beskrevet under Uddannelsesparathed.

 

 

 

 

 

2. Mens eleverne er på skolen.

Det er skolens målsætning, at eleverne trives godt på skolen fagligt og socialt, så de fastholdes i uddannelse. Dette søges opnået ved undervisning af høj kvalitet med undervisningsdifferentiering, i undervisning der tager udgangspunkt i praksis, så eleverne kan se sammenhænge og oplever hvordan teori og praksis hænger sammen. Og eleverne motiveres herved til at arbejde på at opnå de krævede kompetencer.

Asmildkloster Landbrugsskole arbejder bevidst med det sociale miljø, så eleverne føler sig velkomne og en del af fællesskabet, så dette også bidrager til at fastholde dem i uddannelsen. Opbygning af et godt socialt miljø er en væsentlig del i at undgå mobning.

 

Generelle tiltag til fastholdelse og kvaliciering af elevernes uddannelse: 

 • Kompetanceafklaring,  på grundforløbet kompetenceafklares alle i løbet af de første 14 dage, dette giver både lærere og elever bedre kendskab til styrker og svagheder, så der kan arbejdes med dette.
 • Kontaktlærere og klasselærere. På grundforløbet har klassen en klasselærer, og to kontaktlærere. På andre forløb har hver klasse en klasselærer der også er kontaklærer. Kontaklæreren har individuelle samtaler med eleverne og skal følge op på elevernes faglige og sociale forhold. Klasselærer og kontaktlærere skal være særlig opmærksom på at der ikke er mobning og skal gribe ind.
 • Studievejledning. Har eleven problemer der rækker ud over den almindelige undervisning er studievejlederen tilgængelig på skolen hver dag eller der kan laves aftaler om en samtale.

Studievejleder hjælper og støtter dem i praktikpladssøgning, i at få lavet uddannelsesaftaler med rette speciale valg.

 • Kontakt til UU. Ved frafaldstruede elever kontaktes UU. Og er der elever der afbryder uddannelsen eller ikke påbegynder uddannelsen orienteres UU også enten elektronisk via Easy- elevsystemet eller ved direkte kontakt til UU
 • Lektiehjælp. Hver aften er der lektiehjælp med forskellige faglærere, lektiehjælpens varighed afhænger af elevernes behov i tidsrummet kl 18 – ca 20.30. Her kan alle elever få hjælp til at lave lektier enten alene eller måske sammen med klassekammerater.
 • Ekstra støtte. Elever der har dokumenteret behov for ekstra støtte får den nødvendige støtte. Det kan være i form af it-rygsæk eller andre tekniske hjælpemidler til et evt. handicap eller det kan være individuelle støtte timer til f.eks. at hjælpe med at overskue hverdagen, til at strukturere lektielæsning eller hvad den unges behov er.
 • Undervisningen. Asmildkloster Landbrugsskole har meget tæt kontakt til mange forskellige landbrug som bruges i undervisningen, og med landbrugets følgeerhverv. Virksomhedsbesøg der er udgangspunkt for efterfølgende temaer, projekter eller opgaver på alle skoleophold.

Og der arbejdes med flere forskellige fremstillingsmåder, så det kan være mundtligt, foto eller video for at tilgodese elever, der ikke er så gode til skriftlig dansk.

 • Elevrådet. Her han eleverne få medindflydelse på skolen, undervisningen og kostskolemiljøet.

 

 

Tiltag der primært retter sig mod det sociale miljø på Asmildkloster Landbrugsskole:

 • Kostskolen. Langt de fleste elever bor på skolen og alle spiser fælles sammen. Elever og lærere lærer meget hurtig hinanden at kende, det giver tryghed og stor fællesskab og mulighed for at lære hinanden at kende på flere områder.
 • Intro arrangementer: Ved opstart på alle skoleophold laves et introduktions forløb, der skal være med til at opbygge fællesskab blandt eleverne. Intro arrangementerne indeholder faglige oplevelser som fælles besøg på landbrug, og sociale oplevelser, som kanotur, cykelture, samarbejdsøvelser, eller orienteringsløb mm. Klassernes lærere deltager i disse arrangementer
 • Fælles aftenarrangementer. Dette er selvfølgelig for kostskoleeleverne, men det er et tilbud til alle elever. Nogle tilbud er faste hver aften (mulighed for at bruge skolens idrætshal, motionsrummet, udendørs boldbaner eller skolens maskinhal) eller en fast aften om ugen (en filmaften, en aften hver14. dag i Viborg Svømmehal). Andre aftenarrangementer arrangeres i samråd med eleverne, det kan være gårdbesøg, besøg på en maskinstation, fælles cocard turnering, besøg på dyrehospital, boldturneringer på skolen eller mod andre erhversskoler/landbrugsskoler.
 • Afslutning på skoleophold. Ved afslutning af alle skoleophold er der arrangeret en afslutning, en ”uformel” afslutning med f.eks. spisning og bowling, og en mere formel afslutning, hvor forældre også er inviteret, til kaffebord, til sandwich eller spisning afhængig af, hvilket skoleophold det er, og her overrækkes beviser for gennemført skoleophold og der siges farvel eller på gensyn til alle – så eleverne også har lyst til at skulle tilbage til evt næste skoleophold.

 

 

 

3. Mens eleverne er i praktik

Asmildkloster Landbrugsskole har erfaret, som andre landbrugsskole, at der er størst risiko for frafald, mens eleverne er i praktik. Derfor har skolen fokus på at forberede eleverne godt på praktikken og støtte dem i løbet af praktikperioden med flere forskellige tiltag.

 

 • Forberede eleverne på praktik (for de grundforløbselever, der har skoleindgang) Som del af undervisningen arbejdes med krav, forventninger, samarbejde og forhold i praktik.

 

 • Landboungdom  . Eleverne møder unge fra landboungdom og deltager i sociale arrangementer med dem, mens de er på skole, så de ved hvilke muligheder, denne ungdomsorganisation kan give dem, mens de er i praktik. I Landboungdom vil de nemlig kunne møde andre unge med samme interesse, mens de er i praktik og måske er flyttet til nyt område, hvor de ikke kender andre unge.

 

 • Landbrugets ungdomskonsulenter. I løbet af grundforløbet møder eleverne ungdomskonsulenterne, og kan også få hjælp af dem til praktikpladssøgning. LandboUngdom og ungdomskonsulenterne har kontorer på landbrugsskolen.

 

 • Besøg i løbet af de tre første måneder i praktik af ungdomskonsulent. Eleverne besøges i praktik af en af Landbrugtes ungdomskonsulenter. Her kan såvel elev og læremester få drøftet, hvordan praktikforløbet går, og eventuelle problemer kan forhåbentlig løses, før de bliver for store. Og der snakkes om, hvad eleven skal lære i praktik.

 

 • Besøg af en lærer fra landbrugsskolen –  senere, men før 1. hovedforløb.  Alle elever besøges igen af en praktiklærer, og besøget handler, som besøget fra Ungdomskonsulenterne, om hvordan samarbejdet mellem læremester og elev fungerer, og der snakkes om, hvad eleven har lært og mangler at lære. Desuden forberedes eleven på en større opgave, som eleverne skal lave om deres praktiksted, og hvilke oplysninger de skal bruge.

 

 • Studievejledning. Elever og læremestre kan kontakte studievejlederen og få hjælp til evt problemer eller f.eks. ønsker om udlandsophold. Eller hvis der er behov for at skifte praktikplads hjælpes der med dette.  Elever, der selv opsiger en uddannelsesaftale eller opsiges af læremester kontaktes af studievejlederen.

 

 • Elevforeningen på Asmildkloster Landbrugsskole. Elevforeningen er for skolens gamle elever, og formålet er at skabe sammenhold efter et skoleophold. Der afholdes to større fester om året for skolens nuværende elever og for de elever der har gået der i de sidste 5 år. Herved har eleverne mulighed for at mødes og vedligeholde kammeratskabet i praktikperioden.

 

 • Informationsmøde for elever og læremestre i trin 1. Før 1. hovedforløb inviteres læremestre og elev til information om undervisningen på 1. hovedforløb, om økonomiske forhold, om mulighed for at udstationere elever til udlandet.

 

 • Godkendte praktikpladser. Eleverne skal som i andre erhvervsuddannelser være i praktik i godkendte praktikvirksomheder. Det er det regionale praktikpladsudvalg indenfor landbrug som godkender og frakender praktikpladserne. Dette udvalg er indenfor landbrug sammensat af repræsentanter fra 3F, fra LandbroUngdom, fra Landboforeninger og fra Landbrugsskolerne. I dette udvalg er skolens forstander med, så skolen har også derved indflydelse på at det er nogle gode praktikpladser, som eleverne kommer i praktik ved her i området. Og der er et netværk omkring det at skabe gode praktikpladser, idet udvalget mødes 3 – 5 gange om året for at udveksle erfaringer.