Orientering om ændring af reglerne om præmie, løntilskud og bonus

Folketinget har vedtaget lov nr. 1347 af 21. december 2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger).

Loven ændrer pr. 1. januar 2013 reglerne for præmie og bonus til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever under erhvervsuddannelse (eud), og reglerne for løntilskud til virksomheder, der indgår praktikaftaler med elever under erhvervsgrunduddannelse (egu).

Link til loven:

www .retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144814

Link til lovforslaget med bemærkninger:

www .retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143958

Præmie og bonus

Præmie- og bonusordningen for uddannelsesaftaler ophører med udgangen af 2013.

Uddannelsesaftaler, der er indgået (underskrevet) senest den 31. december 2013, og som påbegyndes i virksomheden senest den 30. marts 2014, hører under de nuværende regler, hvor virksomheden kan modtage præmie og bonus på op til 33.000 kr. Hvis virksomheden modtager løntilskud fra jobcentret, ydes der ikke præmie og bonus. Eleven må ikke være fyldt 25 år på datoen for indgåelsen af uddannelsesaftalen.

For yderligere information;

Studievejleder Elin Maagaard, T 86673222 eller M 21661210  e-mail:  em@asmildkloster.dk

Løntilskud

Med loven ophæves endvidere løntilskudsordningen på 30 kr. i timen for praktikaftaler med elever under erhvervsgrunduddannelse (egu), og der indføres en midlertidig løntilskudsordning på 14 kr. i timen for praktikaftaler, der indgås i 2013. Den midlertidige løntilskudsordning er målrettet unge under 25 år, se nedenfor.

Praktikaftaler, der er indgået senest den 31. december 2012, og som påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, vil fortsat kunne udløse løntilskuddet på 30 kr. i timen i de første 7 måneder af praktikaftalen efter § 16 a i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Praktikaftaler, der indgås i 2013, og som påbegyndes senest 3 måneder efter aftalens indgåelse, vil kunne udløse et løntilskud på 14 kr. i timen i de første 7 måneder af praktikaftalen. Det er dog en betingelse, at eleven ikke er fyldt 25 år på datoen for indgåelsen af praktikaftalen.

Ansøgning om udbetaling af løntilskuddet på 14 kr. i timen skal indgives senest 1 år efter, at arbejdsgiveren har opnået ret hertil, ligesom det er tilfældet for ansøgning om udbetaling af løntilskuddet på 30 kr. i timen ovenfor.

Praktikaftaler, der indgås efter den 31. december 2013, udløser ikke løntilskud.

Øvrigt

Pr. 1. januar 2013 skifter Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Ansøgning om tilskudsudbetaling berøres ikke heraf.