Asmildkloster Landbrugsskoles Kvalitetssystematik fremgår af nedenstående model:

Kvalitetssystematik

Mission & Mål

Mission

Asmildkloster Landbrugsskole er en landbrugsskole, oprettet i 1908 og som lige siden sin begyndelse har beskæftiget sig med uddannelse af medarbejdere og ledere til landbruget.

Skolen tilbyder hele landmandsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelser til aktive, fagligt dygtige og udviklingsorienterede elever, der ønsker at blive landbrugsassistenter, faglærte landmænd eller leder i landbruget, som lønmodtager eller som ejer af egen virksomhed.

Med uddannelserne ønsker Asmildkloster Landbrugsskole at give eleven viden, færdigheder og holdninger, som udvikler den enkelte til en dynamisk, innovativ og selvstændig medarbejder og leder i dansk og internationalt landbrug. Skolen vil via sine lederuddannelser styrke den enkeltes selvstændighed og muligheder som leder eller selvstændig landmand.

Mål

Målet er, at uddannelsen kvalificerer eleven til arbejde i landbruget med vægt på ansvar og respekt for såvel dyr som natur. Samtidig er målet at give eleven forudsætninger til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse, eksempelvis via kombinationsforløb EUX-landbrug, som skolen har etableret i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF.

Hovedopgaverne i 2018 og fremadrettet vil koncentrere sig om implementering af OK13/Lov409, EUD-reformen samt implementering og udvikling af EUX-forløbet på hovedforløbsniveau sammen med Viborg Gymnasium og HF. Dette omfatter arbejde med lærersamarbejde, uddannelseskoordinering og studiemiljø på begge skoler.

Skolens udsyn lokalt, nationalt og internationalt søges styrket via samarbejde med andre landbrugsskoler. Skolen er pt. deltager i Erasmus-projekt med udsendelse af Gf-elever i praktik. 2 andre projekter med lærerudveksling og praktik for elever efter grund- og hovedforløb er i ansøgningsfasen sammen med EUROPÆA, Travel to farm og Danske Landbrugsskoler.

Handlingsplan – Øget gennemførelse

Asmildkloster Landbrugsskole udarbejder en årlig handlingsplan for styrkelse af vores elevers gennemførelse af deres valgte uddannelse. Arbejdet følger krav i aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, oktober 2014. Handlingsplanerne tager afsæt i de fire overordnede mål med erhvervsuddannelserne, og dermed de opstillede 8 indikatorer.

Handlingsplanen udarbejdes således at den er relevant og involverende for undervisningen og tilknyttede funktioner.

Handlingsplanen indgår i kvalitetsarbejdet og drøftes i skolens bestyrelse og især på Pædagogiske møder. Hvor relevant indgår der også drøftelser i skolens driftsgruppe, som bl.a. har ansvar for fritids- og skolehjem.

Handlingsplanen skal medvirke til at den enkelte medarbejder holder fokus på fastholdelsesopgaven i sit daglige arbejde.

Handlingsplanen for øget gennemførelse skal have nøje sammenhæng med skolens strategier for fastholdelse.

Selvevaluering forløb – ESB-Netværket
Asmildkloster Landbrugsskole arbejder med evalueringsprocesser med inspiration fra ESB-netværket der bistår medlemmerne, så de kan udvikle og virkeliggøre en fælles evalueringskultur. Selvevaluering gennemføres på alle uddannelsesforløb dvs. PÅ GF1, GF2, HF1, HF2, Produktionsleder, Agrarøkonom. Skolens forløbskoordinator er ansvarlig for denne processen og udarbejder en opfølgningsplan.
Asmildkloster Landbrugsskole offentliggør planerne på skolens hjemmeside.

Løbende forløbsevaluering

På alle forløb gennemføres midtvejs- og slutevaluering jf. skolens retningslinjer herfor. Evalueringerne sammenfattes af forløbskoordinatoren og indgår i det løbende opfølgningsarbejde og kvalitetsudvikling af de enkelte forløb.

Forløbsmøder / Koordinatorer

Forløbsmøder der afvikles 3-4 gange, før-under- og efter et forløb er igangsat er et væsentligt forum for evaluering og iværksættelse af handlinger til forbedret kvalitet. Skolens uddannelsesledere deltager i alle forløbsmøder. På forløbsmøderne gennemgås selv-, midtvejs- og slutevalueringerne. Der besluttes hvilke tiltage der skal iværksættes og skolens opfølgningsplan opdateres i forhold hertil.

Opfølgningsplan

Ansvaret for skolens opfølgningsplaner (forløbsniveau) er hos skolens uddannelsesledere, der udfører arbejdet i samarbejde med forløbskoordinatorerne og underviseren på de enkelte forløb. 2 gange årligt i Februar og Juni, gennemgås indsatserne i opfølgningsplanerne med skolens forstander.

Kvalitetsrapportering

Kvalitetsresultaterne præsenteres for skolens bestyrelse hvert halvår som en del af Asmildkloster Landbrugsskoles kvalitetssystematik.Resultaterne af ETU, UMV, APV og VTU målingerne indgår i skolens løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med bestyrelsesmøder, ledelsesmøder, pædagogiske møder og personalemøder.

Introduktionsprogram for nye medarbejdere

Skolens introduktionsprogram fremgår af dette dokument;
[listyofiles folder=”wp-content/intronye” options=”table,filesize,icon,new_window”]

APV – Fysisk Arbejdsmiljø

Skolens opfølgning på seneste APV – fysisk arbejdsmiljø fremgår af dette dokument;
[listyofiles folder=”wp-content/apvf” options=”table,filesize,icon,new_window”]

APV – Psykisk Arbejdsmiljø

Skolens resultat og opfølgning på seneste APV – Psykisk arbejdsmiljø fremgår af dette dokument
[listyofiles folder=”wp-content/apvp” options=”table,filesize,icon,new_window”]

Elevtrivselsundersøgelse – ETU

Skolens resultat af seneste ETU fremgår af dette dokument;
[listyofiles folder=”wp-content/etu” options=”table,filesize,icon,new_window”]

Undervisningsmiljøvurdering – UMV

Skolens resultat af seneste UMV fremgår af dette dokument;
[listyofiles folder=”wp-content/umv” options=”table,filesize,icon,new_window”]

Virksomhedstilfredshedsmåling – VTU

Skolen gennemfører VTU jf. MBUL’s koncept herfor.
 [listyofiles folder=”wp-content/vtu” options=”table,filesize,icon,new_window”]

Strategiseminar

Skolen afvikler strategiseminar i juni 2018. I dette arbejde indgår blandt andet resultater af ETU, VTU, APV, UMV samt øvrige for skolens strategiarbejde relevante informationer.   Strategiseminar og strategiplaner indgår som en del af skolens løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med møder, budgetlægning, samt de årlige opfølgningsplaner.

Budgetlægning

Resultaterne kvalitetsarbejdet indgår i arbejdet med det kommende års budget. Skolens budget udarbejdes samlet og godkendes af bestyrelsen.

Det er skolens hensigt at udarbejde og kommunikere et realistisk og holdbart økonomisk budget, således at alle medarbejdere kender den økonomiske status, og løbende kan handle i overensstemmelse hermed.