Varighed 16 uger med start primo september og afslutning ultimo december

Se uddannelsesstart HER

Krav:

Du skal have opnået bevis for grundforløbet fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetencer til hovedforløbet landmand eller dyrepasser. Der kan evt. gives merit for anden erhvervsuddannelse.
Du skal have en uddannelsesaftale med en læremester.

Fag på Hovedforløb 1:

Grundfag: Økonomi, samrbejde og kommunikation, naturfag
Områdefag: Engelsk og internationalisering, plantesundhed(delprøverne 1 og 4), husdyr, teknik samt
Specialefag/valgfag

Kompetencemål for 1 hovedforløb:

1. Udføre almindelige arbejdsopgaver med udgangspunkt i dyrevelfærd ved hold af husdyr og på baggrund af kendskab til husdyrs adfærd reagere på unormal adfærd,

2. forstå den praktiske fodring og aktivt inddrage viden om almindelige fodermidler, fodrekvalitet, dyrenes næringsstofbehov og fodreplaner,

3. foretage de nødvendige handlinger ved brunst og reproduktionsforløb på baggrund af viden om dyrenes data og adfærd ved brunst,

4. konstatere de almindeligste sygdomstegn hos husdyr på bagrund af kendskab til almindelige sygdomme og symptomer,

5. udføre almindeligt forekommende praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med etablering, pleje og høst af landbrugsafgrøder, herunder følge mark-, gødnings-, og sprøjteplaner samt økologiske bedrifter,

6. håndtere kemikalier efter instruks og i praksis anvende og kalibrere sprøjtematerialer på baggrund af opnået viden om kemikalier, sprøjteteknik, miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøfoder,

7. anvende, betjene og vedligeholde almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer samt vedligeholde bygninger, der anvendes ved erhvervsmæssigt dyrehold og dyrkning af landbrugsafgrøder,

8. foretage enkle produktionsøkonomiske beregninger og udarbejde personligt budget på baggrund af viden om grundlæggende økonomiske tankegange i forbindelse med virksomheden, samfundet, og den enkeltes økonomi,

9. erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring og faglig udvikling,

10. fremme mobilitet på et internationalt arbejdsmarked gennem anvendelse af fremmedsprog i landbrugsfaglig sammenhæng,

11. fungere i samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i landbrugsbedriften eller maskinstationen.